Aplikacja spontaniczna

Zachęcamy do zostawienia pliku CV w naszej bazie Kandydatów. Profil zostanie uwzględniony w przyszłych projektach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę.

Znajomość języka obcego

 
 

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do ich wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Każdą ze zgód może Pani/Pan wycofać kontaktując się z  administratorem, któremu zgoda została udzielona poprzez adres e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne, lecz konieczne do przetwarzania odpowiednio w ramach bazy Aplikacji spontanicznej oraz działań podjętych dla przyszłych procesów rekrutacji, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia). Ma Pani/Pan prawo do ich wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z administratorem, któremu zgoda została wyrażone  poprzez adres e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio:

 1. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW Bank) oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej VW FS) - w zakresie przesyłania danych i CV w ramach tzw. Aplikacji spontanicznej. VW Bank i VW FS są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w ramach powstałej w ten sposób bazy kandydatów.
 2. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW Bank) lub Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej VW FS) – każdy jako niezależny administrator w zakresie, w jakim Państwa aplikacja na podstawie uprzednio udzielonych zgód na przetwarzanie danych do przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana aplikacja zostanie podjęta.

Dane kontaktowe:

Z każdym z administratorów można się skontaktować

 1. VW Bank: poprzez adres e-mail rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby VW Bank;
 2. VW FS: poprzez adres e-mail  rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby VW FS.

Każdy z administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować

 1. VW Bank: poprzez adres e-mail IOD_VWB@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. VW FS: poprzez adres e-mail IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

W zakresie zgłoszenia aplikacji i dokumentów towarzyszących w ramach Aplikacji spontanicznej – podstawą prawną jest Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami, a wyrażona poprzez oznaczenie stosownego checkboxa.

W przypadku przeprowadzania w przyszłości rekrutacji, w ramach której do procesu zostanie włączone Pani/Pana zgłoszenie wraz z CV,  podstawami prawnymi do przetwarzania danych osobowych przez odpowiednio VW Bank lub VW FS będzie:

 1. w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy - niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy;
 2. w zakresie danych dotyczących (nie)karalności - niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego;
 3. w zakresie innych danych niż wskazane powyżej oraz poniżej – dobrowolna zgoda wyrażona do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami poprzez oznaczenie stosownego checkboxa.

Dodatkowo w zakresie tzw. danych szczególnych kategorii (tj. danych ujawniających pochodzenia rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych; danych genetycznych; danych biometrycznych; danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), jeżeli z własnej inicjatywy umieści je Pani/Pan aplikacji lub dokumentach przekazanych w ramach aplikacji i wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę – podstawą prawną przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda wyrażona wprost poprzez oznaczenie stosownego checkboxa w formularzu aplikacyjnym z oświadczeniem lub poprzez umieszczenie zgody w przekazywanej dokumentacji.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

W zakresie zgłoszenia aplikacji i dokumentów towarzyszących w ramach Aplikacji spontanicznej - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana danej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od momentu jej wyrażenia, chyba że w tym czasie Pani/Pana osoba zostanie uwzględniona przy przyszłej rekrutacji.

W przypadku przeprowadzania w przyszłości rekrutacji, w ramach której do procesu zostanie włączone Pani/Pana CV,  dane osobowe będą przechowywane:

 1. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie umowy albo realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – do momentu zakończenia procesu rekrutacji, tj. podpisania umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem;
 2. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, agencjom zatrudnienia, podmiotom współpracującym w zakresie dostarczania usług wspomagających prowadzenie procesów rekrutacji, w tym dostawcom usług IT i zarządzania procesami rekrutacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. Prawo wycofania  każdej z wyrażonych zgód  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z administratorem poprzez adres e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda lub wykonanie umowy. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 5. Prawo otrzymania od współadministratorów zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nimi w zakresie ochrony danych osobowych – w zakresie objętym współadministrowaniem.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych i oznaczenie zgód jest dobrowolne, lecz konieczne:

 1. jeżeli chce Pani/Pan aby uwzględnić Pani/Pana kandydaturę w przyszłych rekrutacjach  – w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje.
 2. jeżeli w przesyłanych dokumentach, w tym CV umieszcza Pani dane osobowe szczególnej kategorii - w przypadku zgody na dane szczególnych kategorii.

W przypadku pozyskiwania danych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy (imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia) oraz danych dotyczących (nie)karalności jest konieczne, aby uczestniczyć w  postępowaniu rekrutacyjnym.