Aplikacja spontaniczna

Zachęcamy do zostawienia CV w naszej bazie Kandydatów. Profil zostanie uwzględniony w przyszłych projektach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę.

Znajomość języka obcego

 
 

Prosimy o wpisanie kwoty brutto PLN.

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do ich wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Każdą ze zgód może Pani/Pan wycofać kontaktując się z  administratorem, któremu zgoda została udzielona poprzez adres e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne, lecz konieczne do przetwarzania odpowiednio w ramach bazy Aplikacji spontanicznej oraz działań podjętych dla przyszłych procesów rekrutacji, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia). Ma Pani/Pan prawo do ich wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z administratorem, któremu zgoda została wyrażone  poprzez adres e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio:

1)    Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa, (dalej: VW Bank) oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, (dalej VW FS) są współadministratorami bazy kandydatów do pracy w zakresie danych osobowych, w tym zawartych w CV, przesłanych w ramach tzw. Aplikacji spontanicznej;

2)    VW Bank lub VW FS – każdy jako niezależny administrator w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twoich zgód w celach przyszłych rekrutacji.

Możesz się z mami kontaktować przez e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pisemnie na adresy naszych siedzib.


Inspektor ochrony danych:

Każdy z nas wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail (VW Bank: IOD_VWB@vwfs.com, VW FS: IOD_VWL@vwfs.com) lub pocztą na adres siedzib

VW Bank oraz VW FS.

Z inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

1)    prowadzić bazę kandydatów do pracy na podstawie aplikacji zgłoszonych w ramach tzw. Aplikacji spontanicznej:

·      podstawa prawna przetwarzania: Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, wyrażona przez oznaczenie stosownego check boxa;

·      okres przechowywania danych: do momentu wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od momentu jej wyrażenia, chyba że w tym czasie Twoja aplikacja zostanie podjęta w przyszłej rekrutacji;

2)    przeprowadzić w przyszłości rekrutację, do której włączone zostanie Twoje zgłoszenie wraz z CV:

·      podstawa prawna przetwarzania:

o  w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy – zawarcie lub wykonanie umowy;

o  w zakresie danych dotyczących (nie)karalności – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych

w podmiotach sektora finansowego;

o  w zakresie danych szczególnych kategorii (tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), jeżeli z własnej inicjatywy podałaś/podałeś te dane w formularzu rekrutacyjnym lub dokumentach przekazanych w ramach rekrutacji i wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie przez oznaczenie stosownego chec boxa – Twoja zgoda;

o  w zakresie innych danych, niż wskazane powyżej, podanych dobrowolnie przez Ciebie w procesie rekrutacji – Twoja zgoda wyrażona przez oznaczenie stosownego check boxa;

·      okres przechowywania danych:

Ø jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie lub wykonanie umowy, lub realizacja obowiązku prawnego ciążącego na nas – do momentu zakończenia procesu rekrutacji, tj. podpisania umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem;

Ø jeśli podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda – do momentu wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia procesu rekrutacji;

3)    bronić odpowiednio VW Bank oraz VW FS  przed roszczeniami związanymi z prowadzoną bazą oraz  rekrutacją:

·      podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń);

·      okres przechowywania danych osobowych: do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją;

4)    realizować nasze cele wewnętrzne (tj. zapewniać funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, prowadzić audyty, zarządzać ryzykiem operacyjnym, zapewniać bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz informacji):

·      podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia przez nas działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania przez nas zgodności działania z przepisami prawa);

·      okres przechowywania danych osobowych: do momentu upływu najdłuższego terminu przechowywania danych wskazanego w pkt. 1-3 powyżej.


W procesie rekrutacji możemy weryfikować, czy występujesz na ogólnie dostępnych oficjalnych listach sankcyjnych (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf, https://scsanctions.un.org/search/, https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/, Lista osób i podmiotów objętych sankcjami - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)). Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość spełnienia wytycznych Grupy Volkswagen w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych, w tym zapewnienie zgodności procesu rekrutacji z zasadami obowiązującymi w Grupie, możliwość zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzonej przez nas działalności oraz możliwość zminimalizowania ryzyka utraty reputacji przez Administratora). Jeśli okaże się, że znajdujesz się na którejkolwiek z list – nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o pracę.


Odbiorcy danych osobowych:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, agencjom zatrudnienia, podmiotom współpracującym

w zakresie dostarczania usług wspomagających prowadzenie procesów rekrutacji, w tym dostawcom usług IT i zarządzania procesami rekrutacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odpowiedniej umowy..

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe operatorom pocztowym oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym.


Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując te dane zapewniamy odpowiedni stopień ochrony (zabezpieczeń). Działamy na podstawie np. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje o transferze danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, możesz uzyskać kontaktując się odpowiednio z VW Bank oraz VW FS przez e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pocztą na adresy ich siedzib.


Twoje prawa:

Masz prawo:

1)    mieć dostęp do Twoich danych osobowych oraz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2)    wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;

3)    wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wykonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się odpowiednio z VW Bank oraz VW FS przez e-mail: rekrutacja@vwfs.com lub pocztą na adres ich siedzib;

4)    przenieść dane osobowe, tj. otrzymać od nas Twoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;

5)    otrzymać od VW Bank oraz VW FS jako współadministratorów zasadniczą część uzgodnień pomiędzy nimi w zakresie ochrony danych osobowych;

6)    wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych i oznaczenie zgód jest dobrowolne, lecz konieczne:

1)    jeżeli chcesz, abyśmy uwzględnili Twoją kandydaturę w przyszłych rekrutacjach – w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje;

2)    jeżeli w przesyłanych dokumentach, w tym CV, umieszczasz dane szczególnych kategorii –

w przypadku zgody na przetwarzanie  tych danych.

W przypadku pozyskiwania bezpośrednio od Ciebie danych, które wynikając z przepisów prawa pracy (imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia) oraz danych dotyczących (nie)karalności, jest konieczne, abyś mogła/mógł uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeśli nie podasz tych danych, nie rozpatrzymy Twojej aplikacji.